efterskolernes dag 2020

Elevforeningens Love

Love for elevforeningen for SU – og SGE.

  1. Foreningens navn er: Elevforeningen for SU – og SGE
  2. Foreningens formål er at være bindeled mellem gamle elever og skolen. Dette søges gennemført især gennem afholdelse af elevfesten og ved udsendelse af årsskrift.
  3. Som medlemmer kan optages gamle elever samt andre, der har interesse for foreningen og skolen.
  4. Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, hvoraf den største eller den mindste halvdel er på valg hvert år på den årlige generalforsamling, hvor der vælges minimum 2 og max 7 suppleanter og én revisor. Bestyrelsen vælger selv formand.
  5. Foreningens bestyrelse forpligter sig til at værne om foreningens maleri, som er skænket af Troels Trier.
  6. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og den er beslutningsdygtig uanset det mødte antal medlemmer. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt 1⁄4 af medlemmerne skriftligt forlanger det, eller hvis 4 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
  7. Foreningens generalforsamling afholdes hvert år samme dag som Sorø Gymnastikefterskole afholder deres generalforsamling. Bestyrelsen aflægger her beretning, og regnskabet fremlægges til godkendelse. 
  8. Forslag til lovændring må skriftligt fremsendes til bestyrelsen mindst 2 måneder før generalforsamlingen.
  9. Det årlige medlemsbidrag fastsættes af bestyrelsen og opkræves i løbet af foråret. Regnskabet går fra 1. januar til 31. december. 
  10. Hvis foreningen ikke er levedygtig, kan den opløses på en generalforsamling, der i så fald træffer bestemmelse om anvendelse af foreningens midler. Foreningens protokoller og maleri må i sådan tilfælde afleveres til skolen.

Vedtaget på generalforsamlingen d. 22. juni 2020.

Bestyrelsen

Se mere om elevforeningen

Tilmeld dig til elevfesten

Se video fra din årgang

Læs elevforeningens årsskrift

Dit ophold

På SGE sammensættes dit ophold af linjefag, valgfag og boglig undervisning. Sådan vælger du linjefag og valgfag.

Desuden har du fællesgymnastik og drenge- eller pigegymnastik. Alle elever deltager i opvisningen.

Hver årgang kommer på en obligatoriske skitur og linjefagstur.
Vi glæder os til at se dig!

Har du spørgsmål?

Vi vægter både de boglige og de idrætslige fag højt. Vi har desuden stor fokus på gymnastik, som bruges til at forbedre dig i mange andre fag. Hvis du ikke har fundet svar på alle dine spørgsmål, så har vi lavet en FAQ, hvor du kan finde svar på de mest normale spørgsmål…

Spændende arrangementer

Der er altid fuld fart på SGE. I løbet af året har vi mange spændende arrangementer for både børn og voksne.

Se alle arrangementerne i årskalenderen.