• kærlighed til gymnastik

Skolekontrakt

Regler og vilkår for adfærd under efterskoleopholdet

 • Vi er bekendt med og accepterer, at Sorø Gymnastikefterskole ikke betragter vold, trusler om vold samt racistisk adfærd som foreneligt med et efterskoleophold. Overtrædelse kan medføre bortvisning uden forudgående advarsel. 
 • Vi er bekendt med og accepterer, at Sorø Gymnastikefterskole anser brugen af cigaretter, e-cigaretter og lignende tobaksprodukter som uforenelig med opholdet på Sorø Gymnastikefterskole. Tobaksprodukter må heller ikke opbevares af eleven på skolen. Overtrædelse kan medføre bortvisning uden forudgående advarsel. 
 • Vi er bekendt med og accepterer, at Sorø Gymnastikefterskole anser enhver form for tyveri/hæleri som uforeneligt med efterskoleopholdet på Sorø Gymnastikefterskole. Overtrædelse kan medføre bortvisning uden forudgående advarsel. 
 • Vi er bekendt med og accepterer, at Sorø Gymnastikefterskole anser enhver indtagelse eller opbevaring af alkohol eller euforiserende stoffer (eksempelvis hash eller narkotika) som uforeneligt med efterskoleopholdet på Sorø Gymnastikefterskole. Forbuddet gælder også fremmøde under påvirkning af alkohol eller stoffer. Overtrædelse vil medføre bortvisning uden forudgående advarsel. 
 • Vi er bekendt med og accepter at receptpligtig medicin, kun må opbevares på skolen og indtages af elever med lægelig anvisning. Der laves individuelle aftaler om hvorvidt medicinen kan opbevares af eleven eller et andet aflåst sted på skolen. Det er forbudt at videregive eller sælge receptpligtig medicin. Overtrædelse kan medføre bortvisning uden forudgående advarsel.
 • Vi accepterer, at der på forstanderens foranledning kan forekomme undersøgelser af elevens værelse, skab og private gemmer i forbindelse med mistanke om opbevaring eller indtagelse af alkohol eller euforiserende stoffer, eller ved mistanke om tyveri/hæleri. Forstanderen kan beordre brugen af urintest eller lignende relevant målemetode ved mistanke om indtagelse af alkohol eller euforiserende stoffer. Ligeledes kan der forekomme uanmeldte generelle undersøgelser af skolen, herunder elevværelserne, eventuelt i samarbejde med politiets træning af politihunde. 
 • Vi er bekendt med og accepterer, at Sorø Gymnastikefterskole anser manglende medvirken til gennemførelse af sådanne undersøgelser som uforenelig med efterskoleopholdet, og at sådan adfærd kan medføre bortvisning uden forudgående advarsel. 
 • Vi er bekendt med og accepterer, at Sorø Gymnastikefterskole forventer, at eleven deltager positivt i alle aspekter af efterskoleopholdet og retter sig efter de retningslinjer, påbud og anvisninger, som skolen giver. 
 • Vi er bekendt med og accepterer, at Sorø Gymnastikefterskole vil vurdere enhver elev og situation individuelt. Handlinger og sanktioner kan derfor variere afhængigt af de konkrete omstændigheder. 

Øvrige regler og vilkår for efterskoleopholdet, som der ved underskrift hermed gives tilladelse til, accepteres og er bekendt med:

 • at nedennævnte elev deltager i aktiviteter forbundet med forhøjet faremoment, eksempelvis badning fra offentlig strand, skiløb, klatring og trampolinspring. Skolen har tegnet en ansvarsforsikring, som dækker erstatningsansvar for skade påført personer og ting under udøvelse af særlige aktiviteter med skærpet ansvar. Denne forsikring dækker kun, hvis elevens forældre/værge har accepteret, at eleven deltager i aktiviteten. Det anbefales desuden kraftigt, at eleven er omfattet af en privat ulykkesforsikring.  
 • at skolen ikke påtager sig ansvar for, at eleven under sit ophold, alene eller sammen med andre elever, udøver aktiviteter forbundet med forhøjet faremoment, eksempelvis badning fra offentlig strand, når dette ikke er en aktivitet igangsat af skolen.  
 • at eleverne skal benytte cykelhjelm i forbindelse med aktiviteter, der indebærer transport på cykel, som skolen arrangerer. Eleven skal selv medbringe cykelhjelm til efterskoleopholdet.  
 • at eleven skal erstatte de skader, som eleven forvolder på skolens eller andre elevers ejendom. Såfremt elevens forældres/værges ansvarsforsikring ikke dækker eller hvis de ikke har en sådan forsikring, forpligter forældre/værge sig til sammen med eleven at erstatte skader forvoldt af eleven. 
 • at det forventes, at eleven selv har adgang til elektronisk udstyr, således at der kan arbejdes i timerne og afleveres og modtages opgaver via internettet.  

Skolepenge og gebyrer

 • Indmeldelsesgebyret på kr. 500,00 indbetales i forbindelse med udfyldelse af indmeldelsesansøgningen og tilbagebetales ikke. 
 • Optagelsesgebyret på kr. 3.000,00 indbetales et års tid før skolestart. Videreoptagelse er betinget af rettidig indbetaling. 
 • Fra elevbetalingen fratrækkes den statslige elevstøtte. Skolen ansøger om elevstøtte når skemaet er udfyldt af elev og forældre/værge. Det beløb, som herefter skal betales, kaldes egenbetaling. 
 • Afbrydes opholdet efter mindre end 5 uger, ydes ingen statsstøtte. 
 • Der betales ved afbrudt ophold, hvad enten der er tale om en beslutning truffet af forældrene/eleven eller af skolen, et gebyr svarende til 4 kursusuger uden statsstøtte.  
 • Der betales ved ferie uden for skolens ferieperioder, et beløb på kr. 4.000,00 pr. uge (normal ugepris betales ikke i denne periode) svarende til det beløb, skolen mister i statstilskud, da eleven skal “udmeldes” af skolen i ferieperioden.  

Undertegnet elev og forældremyndighedshaver/værge erklærer sig hermed indforstået med optagelsen på Sorø Gymnastikefterskole. Vi/jeg er bekendt med optagelsesvilkårene, accepterer ovennævnte regler og vilkår og forpligter os samtidig til at betale samtlige beløb i henhold til vilkårene, herunder betaling ved afbrudt ophold. 

Billeder og videregivelse af oplysninger

I forbindelse med synliggørelse af skolens tilbud, hverdag mv. offentliggør skolen billeder i forskellige sammenhænge, herunder på forskellige sociale medier. 

Skolen offentliggør kun harmløse billeder af elever. Det afgørende kriterium i forbindelse med vurdering af en eventuel offentliggørelse er, at den afbildede ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket, f.eks. i markedsførings- eller andet kommercielt øjemed. 

For at kunne offentliggøre billeder, hvor jeres barn tydeligt kan identificeres, skal skolen have et samtykke hertil. 

Skolen videregiver elevens adresse og telefonnummer til skolens øvrige elever og personale på tryk og via skolens intranet. Skolen videregiver billede af eleven med navn og adresse, som trykkes i skolens årsskrift, der er offentligt tilgængeligt og en del af skolens historieskrivning. 

Samtykke til at offentliggøre billeder på diverse medier. 

Med din underskrift giver du samtykke til, at skolen må anvende billeder, hvor du/jeres barn tydeligt er identificerbar, på følgende medier (sæt kryds): 

JA     NEJ  

             Skolens hjemmeside  

             Sociale medier (fx Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Snapchat) 

             Skolens Intranet  

             Trykte foldere og brochurer om skolen  

Skolen gør opmærksom på, at ovenstående samtykker til enhver tid, kan tilbagekaldes. Der skal rettes skriftlig henvendelse til skolens kontor herom. 

Samtykkeerklæring – helbredsoplysninger

 • For at kunne give eleven den bedste læring og trivsel på skolen, har vi brug for at vide, om eleven lider af nogle sygdomme, har allergier, fysiske eller psykiske handicaps og/eller fx har fået konstateret generelle eller specifikke indlæringsvanskeligheder, som fx ADHD eller ordblindhed. Hvis du er vurderet til støtte ved Pædagogisk-psykologisk rådgivning, har vi også brug for at behandle disse oplysninger. Hvis eleven skal tage medicin under opholdet, har vi også brug for at kunne behandle disse oplysninger.  
 • Behandlingsgrundlag: Skolen behandler helbredsoplysninger om dig/eleven på grundlag af persondataforordningen artikel 9, stk. 2, litra a. Du/I kan læse mere om, hvordan vi behandler helbredsoplysninger i vores persondatapolitik. 
 • I henhold til persondataloven skal Sorø Gymnastikefterskole anmode om samtykke til at indsamle og opbevare oplysninger om elevens helbredsforhold. Sådanne oplysninger kan omhandle fysisk eller psykisk sygdom, lidelser og skader eller sociale problemer samt oplysninger om misbrug af medicin, nydelses- eller rusmidler.  
 • Der indhentes ikke oplysninger fra tredjemand uden yderligere samtykke hertil. De oplysninger, der indsamles, hidrører fra eleven selv og elevens forældre/værge. Oplysninger indsamles også via personalets iagttagelser af eleven. 
 • Hvad skal oplysningerne bruges til? Det vil være nødvendigt for skolens ledelse og personale at være bekendt med en elevs helbredsforhold og udveksle oplysninger herom for at kunne tage hensyn hertil under elevens ophold.  
 • Hvem får adgang til oplysningerne? Oplysningerne vil være tilgængelige for ledelse og personale på skolens intranet. Der vil således ikke være adgang til oplysningerne for eleven, forældrene, andre elever, andre forældre eller andre uden for skolen.  
 • Videregivelse: Skolen videregiver ikke oplysninger om elevens helbredsforhold. I tilfælde af skader, der skal tilses af læge eller andet sundhedspersonale, vil der ske videregivelse af oplysninger i nødvendigt omfang for at understøtte den rette behandling. 
 • Sletning af oplysninger: Alle indsamlede og lagrede oplysninger om elevens helbredsforhold slettes senest førstkommende 1. august efter, at eleven har forladt Sorø Gymnastikefterskole.  
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, der er registreret om dig. Du kan opnå indsigt i de registrerede oplysninger ved at henvende dig til skolens ledelse.  
 • Skolen gør opmærksom på, at samtykket til enhver tid kan tilbagekaldes. Der skal rettes skriftlig henvendelse til skolens kontor herom. Vi gør dog opmærksom på, at tilbagekaldelse af samtykket kan medføre, at jeres barn ikke længere kan gå på skolen.  

Ved underskrift giver jeg samtykke til, at skolen må behandle helbredsoplysninger. 

Links

Dit ophold

På SGE sammensættes dit ophold af linjefag, valgfag og boglig undervisning. Sådan vælger du linjefag og valgfag.

Desuden har du fællesgymnastik og drenge- eller pigegymnastik. Alle elever deltager i opvisningen.

Hver årgang kommer på en obligatoriske skitur og linjefagstur.
Vi glæder os til at se dig!

Har du spørgsmål?

Vi vægter både de boglige og de idrætslige fag højt. Vi har desuden stor fokus på gymnastik, som bruges til at forbedre dig i mange andre fag. Hvis du ikke har fundet svar på alle dine spørgsmål, så har vi lavet en FAQ, hvor du kan finde svar på de mest normale spørgsmål…

Spændende arrangementer

Der er altid fuld fart på SGE. I løbet af året har vi mange spændende arrangementer for både børn og voksne.

Se alle arrangementerne i årskalenderen.