• kærlighed til gymnastik

Skolekontrakt

Regler og vilkår om adfærd under efterskoleopholdet

 • Vi er bekendt med og accepterer at SGE ikke anser vold, trusler om vold samt racistisk adfærd som foreneligt med efterskoleopholdet. Overtrædelse kan medføre bortvisning uden forudgående advarsel.
 • Vi er bekendt med og accepterer at SGE anser brugen af cigaretter, e-cigaretter og lignende tobaksprodukter for uforeneligt med opholdet på SGE. Tobaksprodukter må heller ikke opbevares af eleven. Overtrædelse kan medføre bortvisning uden forudgående advarsel.
 • Vi er bekendt med og accepterer at SGE anser enhver form for tyveri/hæleri som uforeneligt med efterskoleopholdet på SGE. Overtrædelse kan medføre bortvisning uden forudgående advarsel.
 • Vi er bekendt med og accepterer at SGE anser enhver indtagelse eller opbevaring af alkohol eller euforiserende stoffer som uforeneligt med efterskoleopholdet på SGE. Forbuddet gælder også fremmøde under påvirkning af alkohol eller stoffer. Overtrædelse vil medføre bortvisning uden forudgående advarsel.
 • Vi accepterer at der på forstanderens foranledning kan forekomme undersøgelser af elevens værelse, skab og private gemmer i forbindelse med mistanke om opbevaring eller indtag af alkohol eller euforiserende stoffer, eller ved mistanke om tyveri/hæleri. Forstanderen kan foranledige, at der benyttes urintest eller lignende relevant målemetode ved mistanke om indtagelse af alkohol eller euforiserende stoffer. Ligeledes kan der forekomme uanmeldte generelle undersøgelser af skolen, herunder elevværelserne, i samarbejde med politiets træning af politihunde.
 • Vi er bekendt med og accepterer at SGE anser manglende medvirken til gennemførelse af sådanne undersøgelser som uforenelige med efterskoleopholdet og at sådan adfærd kan medføre bortvisning uden forudgående advarsel.
 • Vi er bekendt med og accepterer at SGE forventer en høflig og omgængelig omgangstone, både eleverne imellem og mellem elever og personale.
 • Vi er bekendt med og accepterer at SGE forventer, at eleven deltager positivt i alle efterskoleopholdets facetter og retter sig efter de retningslinjer, påbud og anvisninger som skolen giver.
 • Vi er bekendt med og accepterer at SGE vil vurdere enhver elev og situation individuelt. Handlinger og sanktioner kan derfor blive forskellige i forhold til de konkrete omstændigheder.

Øvrige regler og vilkår for efterskoleopholdet som der ved underskrift hermed gives tilladelse til, accepterer og er bekendt med:

 • at nedennævnte elev deltager i aktiviteter forbundet med forhøjet faremoment, eksempelvis badning fra offentlig strand, skiløb, klatring og trampolinspring. Skolen har tegnet en ansvarsforsikring som dækker erstatningsansvar for skade, tilføjet personer og ting under udøvelse af særlige aktiviteter med skærpet ansvar. Denne forsikring dækker kun hvis elevens forældre/værge har accepteret, at eleven deltager i aktiviteten. Det anbefales herudover kraftigt, at eleven er omfattet af en privat ulykkesforsikring.
 • at skolen ikke påtager sig ansvar for at eleven under sit ophold, alene eller sammen med andre elever, udøver aktiviteter forbundet med forhøjet faremoment, eksempelvis badning fra offentlig strand, når dette ikke er en aktivitet igangsat af skolen.
 • at eleverne skal benytte cykelhjelm i forbindelse med aktiviteter, der indebærer transport på cykel som skolen arrangerer. Eleven skal selv medbringe cykelhjelm til efterskoleopholdet.
 • at der ved afbrudt ophold, hvad enten der er tale om en beslutning der er truffet af forældrene/eleven eller af skolen, skal betales et gebyr svarende til 4 kursusuger uden statsstøtte.
 • at der ved afbrudt ophold i forbindelse med ferie uden for skolens ferieperioder, betales et beløb på kr. 3.000,00 pr. uge (normal ugepris betales ikke i denne periode) svarende til det beløb skolen mister i statstilskud, da eleven skal udmeldes af skolen i ferieperioden.
 • at eleven skal erstatte de skader, som eleven forvolder på skolens eller andre elevers ejendom. Såfremt elevens forældres/værges ansvarsforsikring ikke dækker eller hvis de ikke har en sådan forsikring, forpligter forældre/værge sig til sammen med eleven at erstatte skader forvold af eleven.
 • at det forventes, at eleven selv har adgang til elektronisk udstyr således, at der kan arbejdes i timerne og afleveres og modtages opgaver via internettet. Eleverne vil få gratis adgang til en Office 365 pakke. Derudover vil meget af kommunikationen på skolen foregå via skolens intranet.

Billeder og videregivelse af oplysninger

 • at elevens adresse og telefonnummer må optegnes og udleveres til skolens øvrige elever og personale på tryk og via skolens intranet, samt at billede af eleven samt navn og adresse må trykkes i skolens årsskrift som er offentligt tilgængeligt.
 • at SGE kan benytte billeder af eleven i forbindelse med markedsføring og lignende, herunder også på sociale medier.

Skolepenge og gebyrer

 • Indmeldelsesgebyr på kr. 500,00 indbetales i forbindelse med udfyldelse af indmeldelsesansøgningen og tilbagebetales ikke.
 • Fastholdelsesgebyr på kr. 3.000,00 indbetales i forbindelse med underskrift på skolekontrakten og tilbagebetales ikke ved framelding. Videre optagelse er betinget af rettidig indbetaling.
 • Se elevbetalingen for dette skoleår øverst i dokumentet.
 • Fra elevbetalingen fratrækkes den statslige elevstøtte. Skolen ansøger om elevstøtten. Det beløb som herefter skal betales kaldes egenbetaling.
 • Afbrydes opholdet efter mindre en 5 uger ydes ingen statsstøtte.
 • I egenbetalingsbeløbet er inkluderet materialer til undervisning, opvisningstøj, linjefagsstudietur og ski-lejerskole.

Underskrift

Undertegnet elev og forældremyndighedshaver/værge erklærer sig her med indforstået med optagelsen på SGE. Vi/jeg er bekendt med optagelsesvilkårene, accepterer ovennævnte regler og vilkår og forpligter os samtidig til at betale samtlige beløb i henhold til vilkårene, herunder betaling ved afbrudt ophold.

Samtykkeerklæring – helbredsoplysninger

I henhold til persondataloven, skal SGE anmoder om samtykke til, at indsamle og opbevare oplysninger om elevens helbredsforhold. Sådanne oplysninger kan omhandle fysisk eller psykisk sygdom, lidelser og skader eller sociale problemer samt oplysninger om misbrug af medicin, nydelses- eller rusmidler.

Der indhentes ikke oplysninger fra tredjemand uden yderligere samtykke hertil. De oplysninger der indsamles hidrører fra eleven selv og elevens forældre / værge. Oplysninger indsamles også ved personalets iagttagelser af eleven.

Hvad skal oplysningerne bruges til?

Det vil være nødvendigt for skolens ledelse og personale, at være bekendt med en elevs helbredsforhold og udveksle oplysninger herom, for at kunne tage hensyn hertil under elevens ophold.

Hvem får adgang til oplysningerne?

Oplysningerne vil være tilgængelige for ledelse og personalet på skolens intranet. Der vil således ikke være adgang til oplysningerne for eleven, forældrene, andre elever, andre forældre eller andre udenfor skolen.

Videregivelse

Skolen videregiver ikke oplysninger om elevens helbredsforhold. I tilfælde af skader, der skal tilses af læge eller andet sundhedspersonale, vil der ske videregivelse af oplysninger i nødvendigt omfang for at understøtte den rette behandling.

Sletning af oplysninger

Alle indsamlede og lagrede oplysninger om elevens helbredsforhold slettes senest førstkommende 1. august efter eleven har forladt SGE.

Du kan få indsigt i oplysningerne

Som registreret her du ret til, at få indsigt i de oplysninger, der er registreret om dig. Du kan opnå indsigt i de registrerede oplysninger ved at henvende dig til skolens ledelse. For at give samtykke til skolens behandling af helbredsoplysninger skal denne samtykkeerklæring underskrives og afleveres til skolen. Samtykket kan tilbagekaldes til enhver tid.

Ved underskrift giver jeg samtidig samtykke til, at skolen må behandle helbredsoplysninger.

Links

Dit ophold

På SGE sammensættes dit ophold af linjefag, valgfag og boglig undervisning. Sådan vælger du linjefag og valgfag.

Desuden har du fællesgymnastik og drenge- eller pigegymnastik. Alle elever deltager i opvisningen.

Hver årgang kommer på en obligatoriske skitur og linjefagstur.
Vi glæder os til at se dig!

Har du spørgsmål?

Vi vægter både de boglige og de idrætslige fag højt. Vi har desuden stor fokus på gymnastik, som bruges til at forbedre dig i mange andre fag. Hvis du ikke har fundet svar på alle dine spørgsmål, så har vi lavet en FAQ, hvor du kan finde svar på de mest normale spørgsmål…

Spændende arrangementer

Der er altid fuld fart på SGE. I løbet af året har vi mange spændende arrangementer for både børn og voksne.

Se alle arrangementerne i årskalenderen.